Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przez członków Ruchu Rodzin Nazaretańskich

w Roku Jubileuszowym 1050-lecia chrztu Polski

Wprowadzenie:

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny (nr 126 nn) tak pisze o znaczeniu aktu odnowienia przyrzeczeń chrztu św.: 

„Każdy chrześcijanin (…) w sakramencie chrztu św. osobiście albo przez swoich rodziców chrzestnych wyrzekł się uroczyście szatana, jego pychy i dzieł, a obrał sobie Jezusa Chrystusa za Mistrza i wszechwładnego Pana, by jako niewolnik z miłości do Niego należeć.
Przyrzeczenie to - jak mówi św. Augustyn - jest największe i najuroczystsze. (…)
Lecz któż dochowuje owego uroczystego ślubu? Czyż większość chrześcijan nie sprzeniewierza się wierności obiecanej Chrystusowi na chrzcie św.? Skąd pochodzi to ogólne rozprzężenie moralne, jeśli nie stąd, że żyjemy zapominając o obietnicach i zobowiązaniach Chrztu św. i że mało kto osobiście zatwierdza i odnawia przymierze z Bogiem zawarte?”

K: Wpatrzeni w światło Chrystusa, odnówcie teraz przymierze chrztu św., w którym niegdyś przyrzekaliście służyć Bogu w świętym Kościele. A zatem pytam każdego z was:

K: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
W: Wyrzekam się.
K: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
W: Wierzę.
K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpusz¬czenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
W: Wierzę.

K: Wyznajcie teraz, że chcecie praktykować przymierze chrzcielne w waszym codziennym życiu. Pytam zatem każdego z was:
K: Czy przyrzekasz z całych sił dążyć do świętości, do której zostałeś powołany łaską chrztu świętego?
W: Przyrzekam.
K: Czy przyrzekasz z pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne, i pogłębiać swoją wiarę?
W: Przyrzekam.
K: Czy przyrzekasz wiernie wypełniać wolę Bożą na drodze życiowego powołania – kapłańskiego, małżeńskiego, na drodze rad ewangelicznych – które wyrasta z sakramentu chrztu?
W: Przyrzekam.
K: Czy przyrzekasz dawać godne świadectwo wiary w swoim otoczeniu?
W: Przyrzekam.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
W: Amen.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Polsce

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Polsce, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie nas samych, nasz Ruch, naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad nami.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

 • W naszych sercach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych wspólnotach Ruchu Rodzin Nazaretańskich – Króluj nam Chryste!
 • W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!
 • W naszych miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!
 • W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!
 • W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste, i wołamy: Chryste nasz Królu, dziękujemy!

 • Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za łaskę chrztu świętego i obietnicę zjednoczenia z Tobą na całą wieczność – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszym życiu – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
 • Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbania, a zwłaszcza za niewierność przyrzeczeniom chrzcielnym i naszemu powołaniu do świętości, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich, za wszystkie zmarnowane i źle wykorzystane łaski, za brak gorliwości apostolskiej, za brak wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego, za letniość w naszych pragnieniach. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Wyrzekamy się wszystkiego, co jest przeszkodą dla Twoich planów lub opóźnia ich wypełnienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Chcemy we wszystkim pełnić Twoją świętą wolę i stawać się Twoimi współpracownikami. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa, i wołamy: Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

 • Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy z całych sił dążyć do jak największej osobistej świętości, troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy świadczyć o Tobie, budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
 • Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

  Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

  W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, – jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.