Boże Ojcze,

Wyznajemy wiarę w Twoją Opatrzność – w to, że nieustannie jesteś przy nas obecny i że wszystko w naszym życiu zależy od Ciebie. Ufamy zapewnieniom Twojego Syna, że wiesz, czego nam potrzeba i osobiście o nas się troszczysz. Zawierzamy Ci nasze codzienne potrzeby, życie rodzinne i zawodowe, nasze wspólnoty, plany na przyszłość.

Boże Ojcze, powierzamy się Tobie

Prosimy Cię, daj nam serce wolne od niewłaściwych przywiązań do darów Twojej Opatrzności, abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie, jak bogaty młodzieniec. Spraw, byśmy Ciebie zawsze stawiali na pierwszym miejscu i z Twoją pomocą wytrwale toczyli duchową walkę: zachowując rozsądny umiar w używaniu Twoich darów, rezygnując z tego, co nas zniewala, i nie wystawiając się lekkomyślnie na pokusy.

Boże Ojcze, powierzamy się Tobie

Pragniemy całkowicie należeć do Ciebie, aby poprzez odnowę naszych serc cały świat został na nowo poddany Twemu panowaniu. Pragniemy stawać się narzędziami Twojej Opatrzności wobec stworzeń, czyniąc coraz więcej dobra i piękna, aby jaśniała Twoja chwała – zwłaszcza wobec tych, którzy Ciebie nie znają lub oddalili się Ciebie. Pragniemy uczynić wszystko, aby duch wiary przeniknął każdą sferę życia: sprawy rodzinne, zawodowe, kulturalne, gospodarcze i polityczne.

Boże Ojcze, powierzamy się Tobie

Święty Józefie, który jesteś ikoną Ojca Niebieskiego,

Ciebie Bóg Ojciec uczynił opatrznościowym stróżem swojego jedno-rodzonego Syna i Jego Matki. Duch Święty uzdolnił cię do przyjęcia z wiarą zamysłów Bożej Opatrzności i złożenia ofiary ze swoich ludzkich planów, abyś wielkodusznie oddał się na służbę Mesjaszowi wzrastającemu w twoim domu. Ty byłeś najściślej zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i ze względu na to zjednoczenie otrzymałeś godność przybranego ojca Jezusa a uczestnicząc w Jej wierze wypełniłeś powierzone ci zadanie (por. Jan Paweł II, Redemptoris Custos, 5.7.8).
Ty jesteś dla nas wzorem miłości rodzinnej i pracy, przez którą człowiek staje się stróżem stworzenia. Spraw, byśmy naśladując ciebie oddali się na służbę Bożej Opatrzności i mieli udział w dziele odnowy świata, którego nasz Zbawiciel dokonuje przez swój Kościół.

Święty Józefie, módl się za nami

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie, 13 IX 2014